Om cookies på våre nettsteder

Information in english follows below the norwegian information.

Den reviderte ekomloven trådte i kraft 1. juli 2013 og har fått en ny bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr – den såkalte «cookie paragrafen», jf. ekomloven § 2-7b.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Nedenfor finner du informasjon om vår egen bruk av informasjonskapsler/cookies. Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser – i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Vi bruker disse cookiesene

WordPress

WordPress bruker cookies , eller små biter av informasjon som er lagret på datamaskinen , for å bekrefte hvem du er . Det er informasjonskapsler for innloggede brukere og for kommentarer . Brukere er de menneskene som har registrert en konto med vår side ( administratorer, kommentarer etc.) .

Selve informasjonskapsler inneholder hashed data , slik at du ikke trenger å bekymre deg for noen sanking ditt brukernavn og passord ved å lese data fra informasjonskapsler . En hash er et resultat av en bestemt matematisk formel brukt på noen inndata (i dette tilfellet ditt brukernavn og passord , henholdsvis) . Det er ganske vanskelig å reversere en hash (grenser på praktisk talt umulig med dagens datamaskiner ) . Dette betyr at det er svært vanskelig å ta en hash og » unhash » denne for å finne de opprinnelige inngangsdata.

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. («Google»). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Vi bruker Google Analytics for å analysere bruken av våre nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Tredjeparts spørringer

Dette er spørringer som er laget av en bruker til en ekstern tjenesteleverandør. Til tross for at disse spørringene ikke setter noen cookies, kan de fortsatt overføre informasjon til tredjepart. Google Analytics arbeider gjennom tredjeparts spørringer.

Annonser

Annonse tjenester på våre nettsider (om i bruk) bruker cookies for å måle informasjon om bruk av nettsider og klikk på annonser.

Generelt

Våre nettsider bruker cookies for å bedre din brukeropplevelse av vårt nettsted, for å kunne gi deg bedre nettsider ut fra hvordan våre brukere faktisk bruker nettstedet og feks. for å komme i kontakt med deg eller gi deg ytterlige informasjon gjennom bruk av feks. chat tjenester, sosiale medier o.l.

About cookies on our websites

The revised «ekom»-law entered into force on 1 July 2013 and has a new provision regarding the conditions attached to the storage of information in communications equipment – the so-called «cookie paragraph», cf. ekom law § 2-7b.

Storage of information and processing of this information is not permitted unless user is informed and consented to the information being treated, what the purpose of this treatment is and who treats the information.

Below is information about our own use of cookies / cookies. By accessing and retrieving information and / or use services on our website, you agree that it put cookies in your browser – in that most browsers are set to automatically accept cookies. If you will not accept our use of cookies, you can enter and withdraw your consent by changing your browser settings. We do however note that this may mean that the services on our website is not functioning optimally.

We use these cookies on our websites

WordPress

WordPress uses cookies, or tiny pieces of information stored on your computer, to verify who you are. There are cookies for logged in users and for commenters. Users are those people who have registered an account with our site (administrators, commenters etc.).

The actual cookies contain hashed data, so you don’t have to worry about someone gleaning your username and password by reading the cookie data. A hash is the result of a specific mathematical formula applied to some input data (in this case your user name and password, respectively). It’s quite hard to reverse a hash (bordering on practical infeasibility with today’s computers). This means it is very difficult to take a hash and «unhash» it to find the original input data.

Google Analytics

Google Analytics is a web analytics service provided by Google, Inc. («Google»). Google Analytics uses cookies to analyze how users use the site. The information generated by such a cookie using the site, including your IP address, is sent to Google and stored on servers in the United States. Google uses this information to evaluate the use of the website, compiling reports on activities on the website for the owner of the website operators and providing other services relating to activities on the website and Internet use.

Google may also transfer this information to third parties if compelled. law or where third parties process the information on Google’s behalf. Google will not connect your IP address with other information Google has.

We use Google Analytics to analyze the use of our website. We get information about which pages are most visited, where users come from, at which times the pages are most visited, etc.

Third party requests

These are queries that are made by a user to an external service . Despite these queries does not set any cookies , they can still transmit information to third parties. Google Analytics works through third-party queries.

Advertizing

Advertising services on our website ( if used) uses cookies to measure information about the use of websites and click on ads.

Generally

Our website uses cookies to improve your experience of our website to provide you with better sites based on how our users actually use the website and e. to get in touch with you or give you further information through the use of e. chat services , social media , and the like.